algemeen europa overzee tips checklist expat offerte
expat
Emigratie-Advies.nl :: Adviezen over verhuizen naar het buitenland en offerte aanvragen voor wie gaat emigreren

Een expatriate of afgekort expat is iemand die tijdelijk of permanent in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid. De scheidingslijn tussen expatriate en een immigrant is vaag. Immigranten gaan ergens naartoe om zich permanent te vestigen terwijl de expatriate zichzelf ziet als een tijdelijke bewoner van een vreemd land en ook als zodanig beschouwd wordt.

 

Mensen die op het punt staan te worden uitgezonden naar een niet-westers land, via een ministerie, een bedrijf, of zelfstandig de stap nemen, hebben vaak geen idee wat hen daar te wachten staat. Enerzijds is er het gevoel van uitdaging, anderzijds roept de uitzending vele twijfels op.

Bij de voorbereiding van uw vertrek staat u mogelijk niet direct stil bij verzekeringen. Deze zijn echter heel erg belangrijk. Ook in het buitenland kunt u in het ziekenhuis belanden, bestolen worden of kan u iets anders overkomen. In sommige landen zijn deze risico's zelfs groter dan in Nederland. Behalve het regelen van een goede verzekering zijn er nog tal van andere aspecten die uw aandacht verdienen. We hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet.

Arbeidsovereenkomst
Naast de bestaande arbeidsovereenkomst wordt veelal voor het verblijf in het buitenland een aanvullend contract gesloten. In dit contract zouden in ieder geval de volgende zaken geregeld moeten zijn:

 • hoogte en geldsoort van uw beloning;

 • de vergoedingen waar u recht op heeft;

 • uw huisvesting;

 • de wijze waarop een mogelijke terugkeer is geregeld;

 • de duur van uw verblijf in het buitenland;

 • toepasselijkheid van de Nederlandse wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen.
   

Daarnaast is het van belang de consequenties voor uw inkomensverzekeringen (pensioen en arbeidsongeschiktheid) onder de loep te nemen. Gezien de hoogte van de premies is het aan te bevelen de consequenties te betrekken in uw onderhandelingen met betrekking tot het arbeidsvoorwaarde pakket.

Juridische aspecten
Vertrek naar het buitenland impliceert ook dat uw juridische status kan wijzigen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Voor de beoordeling van de juridische situatie moet u zich telkenmale afvragen welke rechter in bepaalde situaties bevoegd is. Een scan van uw juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan u voor een hoop problemen behoeden.
 

Fiscale aspecten
In verschillende landen kent men verdragen met Nederland, hetgeen uw fiscale status aanzienlijk beÔnvloed. U doet er verstandig aan om na te gaan of met het land van bestemming een verdrag is gesloten. Tevens zijn er vele fiscale overgangsfaciliteiten welke per land verschillen, maar wel het
onderzoeken waard zijn.

Bij vertrek uit Nederland dient er een zogenaamde emigratieaangifte gedaan te worden waarmee de fiscus als het ware een fiscale eindafrekening met u maakt. Deze aangifte moet altijd plaatsvinden.

Bij verblijf in het buitenland zal de fiscus bij lijfrente Ė en pensioenpolissen, in bepaalde situaties overgaan tot het vaststellen van een zogenaamde conserverende aanslag. Bij afkoop van de polissen wordt de aanslag geŽffectueerd. Deze aanslag komt na een periode van 10 jaar te vervallen.
 

Inkomensverzekering
Uw inkomensverzekeringen zijn onder te verdelen in uw huidige inkomen en uw toekomstige inkomen (pensioen en AOW).

Huidig inkomen: Indien u in het buitenland werkzaam bent is het van belang om de consequenties van arbeidsongeschiktheid op voorhand te bezien en daar goede afspraken met uw werkgever over te maken. Indien u in het buitenland gaat wonen of u treedt in dienst bij een buitenlandse onderneming, dan vervalt de verplichte verzekering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Naast het vervallen van de WAO uitkering moet u zich te realiseren dat de verzekering inzake het zogenaamde WAO-hiaat ook vervalt. Een verzekering voor de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid is een must!

Toekomstig inkomen: Bij het ouderdomspensioen is het algemeen aanvaard dat op pensioendatum een percentage van uw laatstgenoten inkomen als pensioen wordt uitgekeerd. Onder pensioen wordt verstaan de uitkeringen van pensioenverzekeraars aangevuld met uw aanspraak op de Algemene Ouderdomswet (AOW).
 

Zowel het reguliere pensioen, alsmede de AOW uitkeringen vloeien voort uit rechten die door premiebetaling zijn opgebouwd. Jaarlijks wordt uw AOW aanspraak met 2% opgebouwd. Een verblijf in het buitenland reduceert uw aanspraak op de AOW.
De opbouw van het pensioen is afhankelijk van de mogelijkheid tot voortzetting van uw pensioen in het buitenland. Voor beide uitkeringen bestaat de mogelijkheid om vrijwillig uw verzekering voort te zetten. Gezien het feit dat er hier vele aanbieders zijn (ook voor de AOW) is het van belang u hierbij te laten begeleiden.

Met uw vertrek uit Nederland vervalt ook de dekking inzake de Algemene Nabestaandenwet (ANW), alsmede het nabestaandenpensioen (indien de pensioenregeling niet wordt voortgezet) ook hier is mogelijk om deze dekking vrijwillig voort te zetten.
 

Particuliere Verzekeringen
Naast de inkomensverzekeringen behoeven de volgende verzekeringen nog enige toelichting:

Ziektekosten
De kosten voor medische behandeling kunnen in het buitenland aanzienlijk oplopen. Met name opnames in het ziekenhuis zijn kostbaar. U doet er verstandig aan om een verzekering te kiezen die door een modulaire opbouw een flexibele invulling toelaat en waar de dekkingen niet gelimiteerd zijn aan Nederlandse kostenniveaus.

Inboedel
De verzekering van uw inboedel is te vergelijken met de verzekering in Nederland waarbij uiteindelijk het transport van de inboedel en onderdekking aandacht verdient. Voor het transport van de inboedel is een aparte verzekering af te sluiten. Tijdens uw verblijf in het buitenland is het verstandig om regelmatig na te gaan of de verzekerde som nog toereikend is.

In veel landen worden huurders aansprakelijk gesteld voor schade aan de gehuurde woning. Binnen uw inboedelverzekering kunt u een dekking voor huurderaansprakelijkheid opnemen.

Wettelijke aansprakelijkheid
De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vervalt wanneer de verzekerde niet meer in Nederland woonachtig is. Toch is een aansprakelijkheidsverzekering in het buitenland een noodzaak. Het is tevens van belang om de verzekerde som aan te passen aan de cultuur van het land. De zogenaamde "claimcultuur" in Amerika is hierbij een sprekend voorbeeld.

Ongevallenverzekering
Indien u (of uw gezinsleden) als gevolg van een ongeval blijvend invalide raken of komen te overlijden dan keert een dergelijke verzekering uit. Hiermee wordt in ieder geval het financiŽle leed enigszins verzacht.

In zijn algemeenheid is het aan te bevelen om alle verzekeringen bij een eventuele thuiskomst in Nederland door te laten lopen. Hierdoor verkrijgt u extra tijd om de zaken in Nederland wederom goed te regelen.

Reisverzekering
Met een doorlopende reisverzekering kunt u zonder problemen maximaal 90 dagen aaneengesloten verblijven in een land waar u niet woont. Een dergelijke verzekering is zeer gemakkelijk en u valt onder de dekking van een Nederlandse verzekeraar.
 

Sociale Verzekeringen
Met uw vertrek uit Nederland vervallen (geheel of gedeeltelijk) allerlei aanspraken op Nederlandse sociale verzekeringswetten. Het is van belang dat ten aanzien van uw positie ten opzichte van genoemdewetten duidelijkheid bestaat, zodat in Nederland tijdig maatregelen getroffen kunnen worden. Er bestaan in ieder geval mogelijkheden om bepaalde dekkingen te continueren, echter hiervoor zijn specifieke acties nodig.
 

Tips en aandachtspunten

 • zorg voor afmelding bij het bevolkingsregister;

 • regel een correspondentieadres waarbij relevante post wordt doorgestuurd;

 • zorg voor afmelding bij de belastingdienst (doen van emigratieaangifte);

 • vergewis u er van dat er geen openstaande facturen en bekeuringen zijn;

 • beŽindig abonnementen, lidmaatschappen en contracten;

 • uw werkvergunning is aangevraagd;

 • transport van uw inboedel is geregeld en afdoende verzekerd;

 • status ten aanzien van sociale verzekeringen is bekend en desgewenst aangepast;

 • verzekeringen zijn aangepast en/of afgesloten;

 • beŽindig automatische incasso's en overboekingen;

 • machtig een vertrouwenspersoon om uw zaken in Nederland te behartigen.

 

VerhuisAdvies.nl